Vakken

Op onze school is veel aandacht voor de basisvakken rekenen, spellen en (begrijpend) lezen. Wij bieden ontwikkelingsgericht onderwijs in thema's, waarbij ook de creatieve vakken, wereldoriëntatie en de brede persoonsontwikkeling van ieder kind aan bod komen.

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren op basis van thema's. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. Ook wordt in alle groepen het vak Engels aangeboden.

Kleutergroepen

Spel vormt de basis van het onderwijs in de kleutergroepen en groep 3. Hierbinnen worden (voorbereidende) lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Per thema worden verschillende spelhoeken in de lokalen of op de gangen ingericht, waar kinderen kunnen spelen en werken. Binnen de thema's worden verschillende methodes 'als bronnenboek' gebruikt.

Vakken vanaf groep 4

In groep 4 tot en met 8 krijgen alle kinderen een breder vakkenpakket aangeboden en worden er ook meer vaste methodes gebruikt. U vindt deze in de tabel hiernaast.

Welke methodes worden gebruikt op Ackerweide?
Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Bronnenboek: Lijn 3
Groep 4-8 Nieuwsbegrip XL, Bronnenboek: Station Zuid
Spelling
Groep 4-8 Nieuw Nederlands Junior
Taalbeschouwing
Groep 4-8 Nieuws Nederlands Junior
Schrijven
Groep 1-2 Schrijfdans, Schrijfkriebels en Pennenstreken (cijfers)
Groep 3-4 Pennenstreken (schuin blokschrift)
Groep 5-8 Pennenstreken (verbonden schrift)
Rekenen
Groep 3-8 Getal en Ruimte Junior
Topografie
Groep 5-8 Geobas
Verkeer
Groep 3-8 Veilig Verkeerd Nederland
Groep 4-8 Klaar...over
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 KiVa
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Trefwoord
Engels
Groep 1-4 My name is Tom
Groep 5-8 Take it easy
Expressie
Groep 1-8 Kunstmenu
Groep 1-8 Bronnenboek: Moet je doen
* De computer wordt ondersteunend ingezet bij lezen, spelling en rekenen. Daarnaast wordt de computer gebruikt om (thema)teksten te typen. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hiermee om kunnen gaan.