Onze lesopbouw

Basisvakken

Op Ackerweide worden de basisvakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen in grofweg drie niveaus aangeboden in de groep. De leerkracht geeft instructie op het niveau van de basisgroep, waarna de kinderen zelfstandig gaan werken. Vervolgens geeft de leerkracht aan de instructietafel extra ondersteuning aan de kinderen die een bepaalde opdracht lastig vinden of extra uitdaging aan de kinderen die dat nodig hebben. De oefenstof van de methodes is op maat gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld teksten in verschillende niveaus bij begrijpend lezen en 1, 2 of 3 ster opdrachten bij spelling en rekenen.

Wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken leerlingen voor elk basisvak op hun eigen niveau aan het behalen van hun leerdoelen. Als een kind erg goed is in een bepaald vakgebied, zoals rekenen, dan mag hij of zij ‘compacten’. Dat betekent dat slechts een deel van de reguliere oefenstof gemaakt moet worden en de rest van de tijd besteed kan worden aan uitdagende rekensommen uit aanvullende methodes zoals Kien en Rekentijgers. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met weektaken, waarbij de leerlingen leren plannen door verplichte taken te verdelen over de week en tijd over te houden voor klaar- en keuzetaken.

Zelfstandig en samenwerken

Bij de basisvakken werken de kinderen zelfstandig in de klas of in een klein groepje op de gang. Tijdens het zelfstandig werken gebruiken de kinderen een blokje waarop ze kunnen aangeven dat ze niet gestoord willen worden (rood), dat ze beschikbaar zijn om samen te werken (groen) of dat ze een vraag hebben voor de leerkracht (vraagteken).

Thematijd

Tijdens thematijd worden de vakgebieden taal, expressie en wereldoriëntatie in samenhang aangeboden. Bij taal gaat het dan vooral om spreken en luisteren, woordenschat en het schrijven van teksten. Bij het thema ‘Mensen in de oorlog’ nemen de kinderen van groep 8 bijvoorbeeld een interview af bij oudere mensen die als kind de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Daarna werken ze het interview uit en maken er een verslag van voor in hun tekstportfolio.

Expressievakken zoals handvaardigheid, tekenen, drama en muziek worden meestal ook aan het thema verbonden. Zo werd het thema ‘Ik lees met Pluk’ in groep 3 afgesloten door een voorstelling met liedjes en toneelstukjes voor de ouders. Wat betreft wereldoriëntatie ligt de ene keer de nadruk meer op geschiedenis (thema: Reis door de Middeleeuwen) en de andere keer staan aardrijkskunde en natuur meer centraal (thema: Duik mee in de Noordzee). Bij het thematiseren worden de kinderen uitgedaagd om goed te overleggen en samen meer resultaat te bereiken.