Interne ondersteuning

Interne Ondersteuning

Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door hen te observeren, met hen in gesprek te gaan, door hun werk na te kijken en door toetsen af te nemen. Door de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. De leerlingenondersteuning vinden we belangrijk en daarom daarom hebben wij een kwaliteitsondersteuner om leerkrachten, kinderen en hun ouders te begeleiden als het leren ‘niet vanzelf’ gaat.

Verschillende leerkrachten van Ackerweide hebben zich gespecialiseerd om onze leerlingen extra te ondersteunen. Wij hebben specialisten op de volgende gebieden: taal, rekenen, begaafdheid, gedrag, coaching, toekomstgericht onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Doordat leerkrachten worden gestimuleerd om een opleiding te volgen, komt er in de loop van de jaren een aantal specialisaties bij. Daarnaast is het team aangevuld met onderwijsondersteunend personeel, zodat we onze leerlingen de juiste uitdagingen kunnen bieden. Ackerweide biedt binnen de school ondersteuning op onder
andere de volgende gebieden:

- Dyslexie
Octantschool Ackerweide zet in op het vroegtijdig signaleren van leesproblemen, waarna passende begeleiding volgt. Het protocol leesproblemen en dyslexie is hierbij de leidraad (ter inzage op school). Kinderen met een dyslexieverklaring komen daarnaast in aanmerking voor compenserende en dispenserende maatregelen. Zowel op school als thuis kan het interventieprogramma Bouw! worden ingezet ter voorkoming van ernstige leesproblemen.

- Meer- en hoogbegaafdheid
Meerbegaafde kinderen krijgen zoveel mogelijk uitdaging binnen de eigen groep, bij zowel de basisvakken als het werken in thema’s. Het gaat daarbij om compacten, verrijken, verdiepen en verbreden van de lesstof. Op Ackerweide wordt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden (DHH) gebruikt om meerbegaafde kinderen te signaleren en begeleiden. Ook ouders kunnen gebruik maken van dit instrument en aangeven welk gedrag hun kind thuis laat zien. Naast de begeleiding en uitdaging van meerbegaafde leerlingen in de eigen groep, komen deze kinderen in aanmerking voor deelname aan de plusgroep.

De plusgroep is bedoeld als extra ondersteuning voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, waarbij ze gelijkgestemden ontmoeten. De kinderen komen vrijwel wekelijks per leeftijdsgroep (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) bij elkaar en worden dan begeleid door onze specialist begaafdheid en excellentie. In de plusgroep worden de kinderen ondersteund bij onder andere het samenwerken, presenteren, debatteren en het omgaan met uitdagingen.